کارت های تمیزکننده T

کارت پاک کننده مرطوب بلند T
کارت پاک کننده مرطوب بلند T