کارت تمیز کننده با نوار مغناطیسی

کارت پاک کننده با نوار مغناطیسی
کارت پاک کننده با نوار مغناطیسی